ساعت کار: از شنبه تا پنجشنبه ساعت 8 الی 17

متن سوگند نامه ی وکالت

27 تیر 1400

متن سوگند نامه ی وکالت

در بعضی از مشاغل مانند قضاوت وکالت و کارشناسی مالکان این حرف اقدام به بیان سوگند مخصوص می کنند.

سوگند وکیل های دادگستری پس از پایان  دوره کارآموزی خود موفقیت در آزمون اختبار و قبل از شروع کار به صورت حرفه‌ای در مراسم تحلیف شکل می‌گیرد . متن سوگند نامه وکالت به شکل زیر می باشد:

سوگند نامه

در ابن موقع که می خواهم به شغل وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت ، قضاوت و وکالت اقدام اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص عوامات قضایی و اداری همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که اژ طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را  مینمایم 

امضا می نمایم .